Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „dodací podmínky“)1. Platnost podmínek

Nabídky a dodávky zboží prodávajícího kupujícímu se uskutečňují na základě těchto podmínek, nestanoví-li kupní smlouva, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, výslovně něco jiného. Tyto dodací podmínky platí i pro všechny následné budoucí obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím za předpokladu, že nebyly smluvními stranami písemně vyloučeny, a to i v případě, jestliže jimi nebyly opětovně výslovně potvrzeny.

2. Nabídka a uzavření smlouvy

Nabídky učiněné prodávajícím (zejména nabídky učiněné elektronickou formou) jsou nezávazné. Prohlášení kupujícího o přijetí nabídky prodávajícího a veškeré objednávky či nabídky kupujícího vyžadují pro právní účinnost jejich závaznosti pro prodávajícího výslovné potvrzení prodávajícího v písemné formě.

Volba osobního odběru zboží kupujícím, nebo případná přímá doprava zboží (bez prostředníka ve formě třetí osoby - pošty či přepravní služby) prodávajícím kupujícímu na žádost kupujícího, kdy kupující má možnost se seznámit s nakupovaným zbožím, je formou nezávazné rezervace zboží. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází při převzetí zboží kupujícím. Předchozí objednávka zboží je touto skutečností považována za nezávaznou rezervaci zboží.

V případě, že si kupující v dohodnutém termínu zboží nepřevezme (resp. nebude mu prodávajícím přímo dodáno), nezávazná rezervace zboží se ruší a zboží je nabídnuto k dalšímu prodeji.

Všechny parametry, rozměry, hmotnosti a další údaje týkající se zboží jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly písemně výslovně potvrzeny.

3. Ceny

Rozhodující jsou ceny uvedené v potvrzení objednávky prodávajícím. Ceny zboží je kupující povinen platit v Korunách českých, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednána jiná měna. Kupní cenou se rozumí cena franco sklad resp. sídlo prodávajícího. V případě zasílání zboží je k ceně zboží připočteno poštovné (zahrnující případné doběrečné) a balné.

Pokud v období od uzavření smlouvy do okamžiku realizace dodávky zboží dojde ke zvýšení nebo novému zavedení veřejnoprávních poplatků (např. daní, cla, poplatků apod.), budou zvýšeny či nově zavedeny další náklady na dopravu, výrobu nebo prodej zboží (změny kurzu zahraniční měny apod.), na které prodávající nemá žádný vliv a které nebyly zahrnuty v původní kupní ceně zboží uvedené ve smlouvě, nebo dojde-li ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele prodávajícího, vyhrazuje si prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

V případě, že se v e-shopu objeví u některého  zboží cena evidentně chybná (např. pokud jde o zboží, jehož cena se výrazně odlišuje od obvyklé ceny u konkurence, přičemž toto zboží není označeno jako Sleva, Akce, Výprodej apod., nebo z důvodu chyby systému se u zboží objeví cena 0 Kč nebo jiná očividně chybná cena), prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu chybnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za korektní cenu. Pokud kupující v tomto případě s korektní cenou zboží nesouhlasí, může od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět co nejdříve na jeho účet nebo adresu nejpozději do lhůty 15 pracovních dnů.


4. Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou pro prodávajícího nezávazné, pokud prodávající dodací lhůty závazně výslovně písemně nepotvrdí a nedojde k narušení dodávek ve smyslu bodu 5 těchto podmínek.

Jestliže je zboží prodávajícím připraveno k odběru, nakládce nebo odeslání, ale v důsledku přepravních potíží, které vzniky z důvodů nespočívajících na straně prodávajícího, nemůže být odvezeno, naloženo nebo odesláno, platí, že dodací lhůty jsou dodrženy a smlouva ze strany prodávajícího je splněna.

Ocitne-li se prodávající v dodávkách zboží ve zpoždění z jiných důvodů než jsou uvedeny v bodě 5 níže, považuje se to za nepodstatné porušení smlouvy. Kupující může v takovém případě, po marném uplynutí jím stanovené náhradní dodací lhůty v délce nejméně tří (3) týdnů od oznámení, od smlouvy odstoupit. Za podmínky poskytnutí uvedené náhradní dodací lhůty může kupující od smlouvy odstoupit při zpoždění způsobeném úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí ze strany prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy vzniká kupujícímu nárok na případnou náhradu škody či ušlého zisku pouze v případě, je-li prokázáno úmyslné zavinění ze strany prodávajícího.

5. Narušení dodávek

Okolnosti a události neovlivnitelné prodávajícím nebo důvody nespočívající na jeho straně (jako stávka, válka, požár, zvýšení nákladů na výrobu nebo prodej zboží, překážky způsobené úředním nařízením, a to i v devizovém oběhu nebo jinými právními akty, přírodními katastrofami nebo v jiných případech vyšší moci) které zabraňují dodávkám nebo je podstatně ztěžují, zprošťují prodávajícího po dobu jejich působení od povinnosti plnit dodávky. To platí také tehdy, jestliže bez důvodů, spočívajících na straně prodávajícího jeho dodavatelé svou povinnost splní opožděně nebo vůbec, nebo jsou narušeny obvyklé odběrní a přepravní poměry nebo možnosti. V takových případech je prodávající oprávněn za předpokladu, že tyto skutečnosti oznámí kupujícímu, dodávat zboží s odpovídajícím prodlením nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je v takových případech oprávněn odstoupit od smlouvy nebo oznámit prodávajícímu, že souhlasí s plněním v náhradní lhůtě.

6. Přechod nebezpečí, odeslání, nakládka

Od okamžiku, kdy je zboží, určené pro kupujícího, zaplaceno a připraveno k odběru, nakládce či odeslání, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího a zboží je skladováno na jeho nebezpečí.

Přeprava se uskutečňuje vždy na nebezpečí kupujícího, a to i při bezplatné přepravě. Nakládka a přeprava se uskutečňují na základě obvyklých podmínek příslušných dopravců. V případech, kdy je prodávající pověřen zajistit pro kupujícího dopravce, odpovídá za případnou škodu jen tehdy, pokud škoda byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí při výběru dopravce. Prodávající je povinen sjednat pojištění zboží pro dobu přepravy jen je-li to s kupujícím výslovně písemně dohodnuto. Náklady tohoto pojištění platí kupující.

Zasílání zboží se obvykle uskutečňuje prostřednictvím České pošty, s.p., nebo v případě zásilek o hmotnosti nad 50kg prosteřdnictvím společnosti Toptrans.

7. Odběr

Kupující, který provedl přejímku zboží (ať už před či k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží) nebo byl prodávajícím vyzván k tomu, aby přejímku zboží provedl, avšak tuto přejímku z důvodů spočívajících na jeho straně nevykonal, může uplatnit nároky z vad zboží jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady vznikly úmyslným zaviněním na straně prodávajícího v době po přechodu nebezpečí škody na zboží.

Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující povinen zboží převzít.

Jestliže kupující zboží, jehož přejímku provedl nebo měl možnost provést, přes jeho připravenost k dodání neodebere, přechází nebezpečí škody na zboží, pokud se tak již nestalo dříve, na kupujícího nejpozději prvním dnem prodlení. Tímto dnem se také stává splatnou celá kupní cena.

8. Placení

Pokud nebylo písemně výslovně dohodnuto jinak, platby jsou splatné nejpozději při odběru zboží kupujícím. Prodávající není povinen přijímat pro úhradu svých pohledávek šeky, směnky nebo bezhotovostní platbu, může však požadovat placení v hotovosti. Výdaje spojené s proplácením šeků, směnek nebo bezhotovostní platby jdou k tíži kupujícího.

Kupující není oprávněn započíst na svůj dluh vůči prodávajícímu svoji pohledávku vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

9. Prodlení

Pokud se kupující ocitne s plněním svých povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy v prodlení, zejména v případě prodlení s odebráním zboží nebo zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu, je prodávající oprávněn, a to bez stanovení dodatečné lhůty, od smlouvy odstoupit. Při prodlení kupujícího je prodávající zboží podléhající výhradě jeho vlastnického práva podle své volby na náklady kupujícího vzít zpět a/nebo prodat.

10. Záruka

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku a obchodními zvyklostmi v daném oboru, pokud z příslušné smlouvy nebo těchto dodacích podmínek výslovně nevyplývá něco jiného.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží či zajistit prohlídku zboží nejpozději k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Po době, kdy kupující provedl či měl provést přejímku zboží, jsou jakékoliv případné reklamace zjevných vad a nedostatků vyloučeny.

Zjevnými vadami se rozumí:
    1. vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím zboží uvedeným na dodacím listu a množstvím skutečně převzatým, nebo
    2. vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím balíků uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků skutečně převzatých.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním
d) nesprávnou údržbou

Nesprávným použitím/skladováním/údržbou se rozumí jednání v rozporu s Návodem k obsluze výrobku či obecně známými pravidly používání/skladování/údržby daného typu výrobku.

Jestliže předmět dodávky při prohlídce zboží nemá smluvně dohodnuté vlastnosti, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Jestliže předmět dodávky při prohlídce zboží je vadný, může kupující požadovat odstoupení od smlouvy, a může požadovat náhradu škody dle bodu 4 odstavce 4 těchto obchodních podmínek.

Náklady spojené s dopravou zboží k záruční opravě a zpět jdou k tíži kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.
 

11. Vrácení zboží
 

V případě, že kupující je spotřebitel, má dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zboží zakoupené prostřednictvím komunikace na dálku (eshop) vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Pokud kupující zvolí jako způsob odběru osobní odběr zboží, nebo přímé dodání zboží prodávajícím kupujícímu, nevzniká kupujícímu výše uvedené právo na vrácení zboží bez udání důvodu, jelikož kupující měl možnost si prohlédnout a vyzkoušet zboží a kupní smlouva byla uzavřena až převzetím zboží (viz bod 2 - Nabídka a uzavření smlouvy).

Vracené zboží nemusí být v originálním obalu, může být použité, avšak prodávající má v tomto případě nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i úplné prodejní ceny zboží.

Veškeré náklady spojené s vrácením zboží jdou k tíži kupujícího. Vzor odstoupení od smlouvy je zde.


12. Výhrada vlastnictví

Až do úplného uhrazení kupní ceny za zboží, a všech dalších s takovou dodávkou souvisejících pohledávek, zůstává veškeré zboží ve vlastnictví prodávajícího.

13. Závěrečná ustanovení

Převod práv a povinností kupujícího dle jakékoli smlouvy s prodávajícím na třetí osobu vyžaduje předchozí písemný souhlas prodávajícího.

Na tyto dodací podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající v souvislosti s prodejem a dodávkami zboží prodávajícího kupujícímu platí vnitrostátní právo České Republiky s vyloučením odkazů na jakékoliv mezinárodní úmluvy v maximálním možném rozsahu dovoleném českými předpisy. Místem pro splacení kupní ceny jakož i další plnění kupujícího je sídlo prodávajícího, případně jiné místo uvedené ve smlouvě či faktuře za zboží vystavené prodávajícím. Místem plnění pro dodávky je sídlo prodávajícího či místo sjednané mezi prodávajícím a kupujícím a uvedené ve smlouvě. Místo plnění se nemění tím, že prodávající zajišťuje odeslání zboží kupujícímu.

Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto dodacích podmínek stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena. Prodávající a kupující se zavazují takovéto neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení nahradit dohodou ustanovením platným, zákonným a vymahatelným se stejným nebo alespoň podobným obchodním a právním smyslem, a to do čtrnácti (14) dnů po zjištění takovéto neplatnosti, protiprávnosti či nevymahatelnosti.

 

EET:

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).