Reklamační podmínky

Reklamační podmínky 1. Úvodní ustanovení

Odpovědností prodávajícího za vady se rozumí:
a) odpovědnost za množství dodávaného zboží (zjevné vady)
b) odpovědnost za kvalitu dodávaného zboží (skryté vady)

Reklamace lze uplatnit v provozovně prodávajícího.

2. Zjevné vady

Vadami zjevnými při převzetí (zjevné vady) se rozumí:
a) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím zboží uvedeným na dodacím listu a množstvím skutečně převzatým, nebo
b) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím balíků uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků skutečně převzatých.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží či zajistit prohlídku zboží nejpozději k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Po době, kdy kupující provedl či měl provést přejímku zboží, jsou jakékoliv případné reklamace zjevných vad a nedostatků vyloučeny.

Pro uplatnění práv ze zjevných vad je kupující povinen reklamaci řádně uplatnit u prodávajícího nejpozději při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Řádným uplatněním se rozumí písemné sdělení, jehož obsahem musí být: číslo dodacího listu, katalogové (ceníkové) číslo chybějícího produktu, množství chybějícího produktu.

Reklamace se vyřizuje podle možností prodávajícího poskytnutím nového odpovídajícího plnění nebo dobropisováním ceny nedodaného zboží. Pokud prodávající poskytl kupujícímu nové plnění a teprve poté vyšly najevo skutečnosti, pro které by nemohla být reklamace uznána, provede dodatečné vyúčtování kupní ceny nového plnění.

3. Skryté vady

Vadami skrytými se rozumí vady, které lze zjistit (projeví se) až po delší době používání výrobku.

Prodávající odpovídá za skryté vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

U věcí použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Prodávající dále vylučuje z rozsahu své odpovědnosti tyto vady, na něž se nevztahují práva z reklamace:
1. vady obalu výrobku reklamované později než při předání a převzetí,
2. mechanické poškození výrobku kupujícím, zejména poškrábání či jiné mechanické poškození,
3. vady vzniklé nesprávným použitím výrobku
4. vady vzniklé nesprávným skladováním výrobku
5. vady vzniklé nesprávnou údržbou výrobku
6. veškeré další vady uplatněné kupujícím, pokud je zřejmé, že při převzetí zboží nemohly existovat.
Nesprávným použitím/skladováním/údržbou se rozumí jednání v rozporu s Návodem k obsluze výrobku či obecně známými pravidly používání/skladování/údržby daného typu výrobku.
Prodávající je povinen při převzetí výrobku k odbornému posouzení i reklamaci skryté vady sepsat s kupujícím reklamační protokol, kde budou uvedeny informace o kupujícím – jméno, příjmení, bydliště, způsob kontaktu (telefon, fax, mobil, e-mail), informace o reklamovaném výrobku (katalogové číslo, název, výrobní číslo), informace reklamovaných vadách, způsob řešení reklamace včetně návrhu termínu, do kdy bude reklamace vyřešena, s podpisy obou stran.

Reklamace skrytých vad vyřizuje prodávající na místě vyplněním reklamačního protokolu a převzetím dokladu o úhradě (pokladní lístek, paragon, aj. – postačuje kopie) a vadného zboží. Bez předložení těchto dokladů (resp. zboží) bude reklamace zamítnuta.

V případě, že kupující nesouhlasí s navrhovaným řešením reklamace, nebo odmítne podepsat reklamační protokol, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout bez udání důvodu.

Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o řešení reklamace do tří pracovních dnů, po tuto dobu je reklamovaný výrobek k dispozici prodávajícímu k odbornému posouzení vady. Nejpozději do uplynutí třídenní lhůty rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace, informuje o tom neprodleně kupujícího a informaci zaznamená do reklamačního protokolu. Prodávající si vyhrazuje právo v nutných případech prodloužit dobu k řešení reklamace o dobu, nutnou k zaslání reklamace dodavateli výrobku a k přijetí zásilky s reklamací od dodavatele s vyjádřením o způsobu řešení reklamace.

Skryté vady se vyřizují dle uvážení prodávajícího:
a) výměnou vadného zboží za bezvadné nebo
b) vrácením(dobropisováním) ceny vadného zboží oproti jeho vrácení kupujícím nebo
c) opravou vady zboží.

Po dohodě kupujícího a prodávajícího může být reklamace skryté vady (odstranitelné nebo neodstranitelné) řešena přiměřenou slevou (dobropisováním části ceny zboží kupujícímu).

Náklady spojené s vyřízením oprávněné reklamace nese prodávající.
Náklady spojené s dopravou zboží k reklamaci (oprávněné i neoprávněné) a zpět nese kupující, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, že je k opravě určena jiná osoba, je kupující povinen uplatnit reklamaci u této osoby přímo – informace o způsobu řešení reklamace uvádí výrobce v návodu nebo prodávající při prodeji výrobku.

U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví reklamační řád záruční dobu 24 měsíců. Prodávající je povinen na požádání vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční doby. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (nejméně 3 stejné vady) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (nejméně 4 různé vady).

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně věci, pokračuje záruční doba ve lhůtě od data prodeje původní (vadné) věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto reklamačních podmínek stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena. Prodávající a kupující se zavazují takovéto neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení nahradit dohodou ustanovením platným, zákonným a vymahatelným se stejným nebo alespoň podobným obchodním a právním smyslem, a to do čtrnácti (14) dnů po zjištění takovéto neplatnosti, protiprávnosti či nevymahatelnosti.

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).